Användarvillkor

(”Nuba”) behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Nubas avtalspart(t.ex. din arbetsgivare). De personuppgifter som sparas är bl.a. ditt mobiltelefonnummer, namn, beskrivning och dina geografiska positioner vid in- och utcheckningar i Nuba.
Uppgifterna behandlas för att Nubas tjänster skall kunna fungera som avtalat.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).

Nuba kommer att behålla uppgifterna under den tid som behövs för att överenskommelsen med Nubas avtalspart skall kunna genomföras fullt ut samt därefter under den tid som Nubas avtalspart bestämmer.

Genom att skriftligen kontakta Nubas personuppgiftsombud (personuppgiftsombud@nuba.se) kan du, en gång per kalenderår, få kostnadsfri information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas av Nuba.

Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade genom att kontakta Nubas personuppgiftsombud.
Nuba kan vid kontakt istället komma att hänvisa dig till sin avtalsparts personuppgiftsombud som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

Genom att använda Nubas tjänster godkänner du att Nuba och Nubas avtalspart behandlar personuppgifter avseende dig enligt vad som anges ovan


 

Privacy Policy

(”Nuba”) process your personal data on behalf of the Nuba contractor (eg. Your employer). The personal data stored include your cell phone number, name, description and your geographic position at the entrances and checkouts in Nuba.
The data are processed to Nuba services to function as agreed.

Your personal information is treated in accordance with the provisions of the Swedish Personal Data Act (PuL).

Nuba will retain the information for the time necessary for the agreement with the Nuba Contracting Party shall be fully implemented and then during the time Nuba contractor in charge.

By writing Nuba contact the Privacy Officer (personuppgiftsombud@nuba.se), you can, once per calendar year, receive free information about the personal data relating to you that is processed by the Nuba.

You also have the right to have incorrect personal data rectified by contacting the Nuba Privacy Officer.
Nuba can upon contact may instead refer you to their contractor Privacy Officer who is responsible for the processing of your personal data.

By using the Nuba services, you agree to Nuba Nuba and contractual processing of personal data relating to you as specified above.

Scroll to Top