Användarvillkor & Privacy Policy

Användarvillkor

Karpet AB som tillhandahåller den webbaserade tjänsten Nuba (”Nuba”), ett webbaserat tidrapporteringsverktyg, behandlar dina personuppgifter på uppdrag av Karpets avtalspart (din arbetsgivare eller dennes underleverantör) som är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen, för att tillhandahålla Nuba till dig. Karpet är därför personuppgiftsbiträde för denna behandling.

För delar av personuppgiftsbehandlingen kommer också tjänsteleverantörer av hosting, e-post- och SMS-distribution få tillgång till dina personuppgifter. Vissa av tjänsteleverantörerna kan ha delar av sin verksamhet i ett land utanför EU/EES. Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet, t.ex. anslutna till Privacy Shield (läs mer om det här) eller antagit s.k. standardavtalsklausuler, (läs mer om det här).

De personuppgifter som behandlas är ditt namn, personnummer, lokaliseringsdata, användar-ID, kontaktuppgifter, enhetsdata, operativsystem, tidpunkt för inloggning samt ändringar av data. Nubas avtalspart, din arbetsgivare eller dennes underleverantör, får del av behandlade uppgifter.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Du kan alltid när som helst återkalla ditt samtycke, vilket innebär att du inte längre kan använda tjänsten. Detta kan göras via e-post till info@nuba.se.

Nuba kommer att behandla uppgifterna under den tid som behövs för att överenskommelsen med Nubas avtalspart skall kunna genomföras fullt ut under tiden för avtalsförhållandet. Därefter raderas uppgifterna automatiskt.

För att utöva dina rättigheter såsom rätten till tillgång, rätten till rättelse rätten att bli bortglömd, rätt till begränsning och invändning, rätten att kontakta tillsynsmyndigheten med klagomål om personuppgiftsbehandlingen och rätt till dataportabilitet ber vi dig vända dig till din arbetsgivare eller dennes underleverantör.

Privacy Policy

Karpet AB, which provides the web-based service Nuba (”Nuba”), a web-based time reporting tool, processes your personal data on behalf of Karpet’s contracting party (your employer or its subcontractor) who is the personal data manager for the relevant processing, to provide Nuba to you. Carpet is therefore a personal data assistant for this processing.

For parts of the personal data processing, service providers of hosting, e-mail and SMS distribution will also have access to your personal data. Some of the service providers may have parts of their operations in a country outside the EU / EEA. Transfers are only made to countries that, according to the European Commission, have an adequate level of protection or that the supplier has a legally binding and enforceable instrument that guarantees the security of the data, eg. connected to Privacy Shield (read more about this) or adopted so-called standard contract clauses, (read more about this).

The personal information processed is your name, social security number, location data, user ID, contact information, device data, operating system, time of login and changes of data. Nuba’s contracting party, your employer or its subcontractor, will receive processed information.

Your personal data is processed with the aid of consent in accordance with applicable personal data legislation. You can always revoke your consent at any time, which means that you can no longer use the service. This can be done via e-mail to info@nuba.se.

Nuba will process the data for the time needed for the agreement with Nuba’s contracting party to be fully implemented during the time of the contractual relationship. The data is then automatically deleted.

To exercise your rights such as the right of access, the right to rectify the right to be forgotten, the right to restriction and objection, the right to contact the supervisory authority with complaints about the personal data processing and the right to data portability, please contact your employer or its subcontractor.

Polityka prywatności

Karpet AB, który świadczy usługę internetową Nuba („Nuba”), internetowe narzędzie do raportowania czasu, przetwarza twoje dane osobowe w imieniu kontrahenta Karpet (twojego pracodawcy lub jego podwykonawcy), który jest menedżerem danych osobowych dla odpowiednie przetwarzanie, aby zapewnić Ci Nubę. Dywan jest zatem asystentem danych osobowych do tego przetwarzania.

W przypadku części przetwarzania danych osobowych dostawcy usług hostingowych, poczty e-mail i dystrybucji SMS będą mieli również dostęp do twoich danych osobowych. Niektórzy usługodawcy mogą mieć część swojej działalności w kraju poza UE / EOG. Przekazy są dokonywane tylko do krajów, które według Komisji Europejskiej mają odpowiedni poziom ochrony lub które dostawca ma prawnie wiążący i wykonalny instrument, który gwarantuje bezpieczeństwo danych, np. związane z Tarczy Prywatności (czytaj więcej na ten temat) lub przyjęło tak zwane standardowe klauzule umowne (więcej na ten temat).

Przetwarzane dane osobowe to imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, dane lokalizacji, identyfikator użytkownika, dane kontaktowe, dane urządzenia, system operacyjny, czas logowania i zmiany danych. Kontrahent Nuba, twój pracodawca lub jego podwykonawca otrzymają przetwarzane informacje.

Twoje dane osobowe przetwarzane są za pomocą zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Zawsze możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, co oznacza, że nie możesz już korzystać z usługi. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@nuba.se.

Nuba będzie przetwarzać dane przez czas niezbędny do pełnego wdrożenia umowy z kontrahentem Nuby w czasie trwania stosunku umownego. Dane są następnie automatycznie usuwane.

Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo dostępu, prawo do sprostowania prawa do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia i sprzeciwu, prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym w sprawie skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, proszę skontaktuj się ze swoim pracodawcą lub jego podwykonawcą.

Konfidencialitātes politika

Karpet AB, kas nodrošina tīmekļa pakalpojumu Nuba (”Nuba”), kas ir tīmekļa laika ziņošanas rīks, apstrādā jūsu personas datus Karpet līgumslēdzējas puses (jūsu darba devējs vai tā apakšuzņēmējs) vārdā, kas ir personas datu pārvaldnieks atbilstoša apstrāde, lai sniegtu jums Nuba. Tāpēc paklājs ir personas datu palīgs šai apstrādei.

Daļās personas datu apstrādes jūsu mitināšanas, e-pasta un SMS izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve arī jūsu personas datiem. Daži no pakalpojumu sniedzējiem var veikt daļu savas darbības valstī, kas nav ES / EEZ. Pārsūtīšana tiek veikta tikai uz tām valstīm, kurām, pēc Eiropas Komisijas domām, ir atbilstošs aizsardzības līmenis vai kurām piegādātājam ir juridiski saistošs un izpildāms instruments, kas garantē datu drošību, piem. savienots ar privātuma vairogu (lasīt vairāk par šo) vai pieņemti tā sauktie standarta līguma noteikumi (lasīt vairāk par šo).

Apstrādātā personiskā informācija ir jūsu vārds, sociālās apdrošināšanas numurs, atrašanās vietas dati, lietotāja ID, kontaktinformācija, ierīces dati, operētājsistēma, pieteikšanās laiks un datu izmaiņas. Nubas līgumslēdzēja puse, jūsu darba devējs vai tā apakšuzņēmējs, saņems apstrādātu informāciju.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar piekrišanas palīdzību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par personas datiem. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, kas nozīmē, ka jūs vairs nevarat izmantot pakalpojumu. To var izdarīt pa e-pastu info@nuba.se.

Nuba apstrādās datus par laiku, kas vajadzīgs līguma ar Nuba līgumslēdzēju pusi pilnīgai ieviešanai līgumattiecību laikā. Pēc tam dati tiek automātiski izdzēsti.

Lai izmantotu savas tiesības, piemēram, piekļuves tiesības, tiesības labot tiesības tikt aizmirstam, tiesības uz ierobežojumiem un iebildumiem, tiesības sazināties ar uzraudzības iestādi ar sūdzībām par personas datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību, lūdzu, sazinieties ar savu darba devēju vai tā apakšuzņēmēju.

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen