Får man ha stämpelklocka?

En stämpelklocka är en gammal uppfinning som funnits på företag i olika tappningar, och finns även idag på många företag. Nedan kommer vi ta reda på fördelarna med att införa Nubas stämpelklocka.

Arbetsgivaren ska införa stämpelklocka

Stämpelklockans roll i arbetsmiljön

Stämpelklockan utgör en vital del i upprätthållandet av ordning och struktur inom arbetsmiljön, där den både tjänar som ett verktyg för rättvis tidrapportering och som en bas för beräkning av löner. Det bidrar till en transparent process där anställdas arbete synliggörs och därmed kan uppskattas korrekt. Genom noggrann registrering av närvaro och arbetade timmar, stärker stämpelklockan såväl arbetstagarnas som arbetsgivarens position och underlättar uppföljning av såväl normaltidsarbete som övertid.

En välfungerande tidskontroll gör det även möjligt att identifiera och åtgärda eventuella missförhållanden snabbt och effektivt, vilket bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. Denna transparens kan bidra till att stärka förtroendet mellan arbetsgivare och anställda genom ökad rättvisa och klarhet i arbetstidsdokumentationen.

Fördelar med tidsregistrering

Tidsregistrering möjliggör en precis översikt över arbetade timmar, vilket ger en grund för korrekt löneuträkning och bidrar till ekonomisk transparens.

Minuterna räknas, och att få rätt på minuterna kan göra stora skillnader för arbetsgivaren och anställd.

Genom att använda tidsregistreringssystem kan företag enklare följa lagar och kollektivavtal, undvika dyra överarbeten och förenkla intern planering och resursallokering.

Tidsregistrering bidrar till en förbättrad arbetsmoral genom att säkerställa att allas tid värdesätts lika och att övertidsersättning hanteras rättvist.

Med stämpelklocka får arbetsgivaren mer översikt

Stämpelklocka och arbetsrätt

Användandet av stämpelklocka är tillåtet enligt svensk lagstiftning men företaget ska följa arbetsrättsliga krav och principer.

  1. Dataskydd – Får inte kränka de anställdas integritet enligt GDPR.
  2. Laglig grund – Användningen måste ha stöd i lag eller kollektivavtal.
  3. Transparens – Anställda måste få information om, och ta del av insamlade data.
  4. Nödvändighetsprincipen – Insamlingen av tiddata ska vara nödvändig för ändamålet.
  5. Arbetstidskontroll – Måste främja rättvis och korrekt beräkning av arbetad tid och övertid. Systemet med stämpelklocka ska implementeras på ett sätt som respekterar de anställdas rättigheter.

Arbetsgivaren behöver väga behovet av tidsregistrering mot de anställdas rätt till privatliv och dataskydd.

Får chef räkna arbetstid

Lagar och regler kring tidskontroll

Vid införande av stämpelklockor ska arbetsgivaren hålla sig till lagstiftningen och andra regler för arbetsmarknaden.

De två viktigaste lagarna att förhålla sig till är Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa två lagar ställer krav på arbetsgivaren hur personuppgifter ska samlas in, hanteras och ges ut. Information om tid som olika individer förhåller sig till går som personuppgifter. De anställda måste informeras om och godkänna att deras tiddata samlas in.

Arbetstidslagens regler handlar om hur länge de anställda får arbeta, deras vila och andra rättigheter som har med tider att göra. Att implementera en stämpelklocka som Nuba kan förenkla för arbetsgivaren att hantera detta, den räknar själv ut övertid och hjälper till att se över hur mycket den anställda har arbetat.

Fortsatt är det även viktigt att företaget som implementerar stämpelklockan tar hänsyn till kollektivavtal eller anställningsavtal som redan är aktuella.

I huvudsak kan det sammanfattas att implementeringen och användningen av stämpelklockan inte får missgynna de anställdas möjlighet till tillräcklig vila och integritet. Den ska endast vara ett medel för arbetsgivaren att enklare kunna hålla koll på, och hantera, tid.

Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till lagar.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och integritet

När det gäller stämpelklockor måste arbetsgivaren navigera noggrant inom ramarna för Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna Europeiska förordning reglerar behandlingen av personuppgifter och garanterar individernas integritet.

För att uppfylla kraven i GDPR krävs det en tydlig information till de anställda om vilka personuppgifter som samlas in, syftet med insamlingen och hur länge informationen kommer att sparas. Arbetsgivaren måste också implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de insamlade uppgifterna mot obehörig åtkomst eller andra säkerhetsincidenter, vilket inkluderar både digitala och fysiska säkerhetsåtgärder.

Samtycke är ett centralt begrepp i GDPR och i vissa fall kan det krävas att de anställda ger sitt uttryckliga godkännande till tiddatainsamling. Dock kan arbetsgivaren ibland stödja sig på andra rättsliga grunder för behandlingen, såsom avtalsenlighet eller legitima intressen, vilket måste bedömas från fall till fall.

Vidare bör arbetsgivaren vara uppmärksam på individernas rättigheter enligt GDPR, som inkluderar rätten till tillgång, rättelse och i vissa fall radering av deras uppgifter. Det är också obligatoriskt att anmäla personuppgiftsincidenter till berörda myndigheter inom vissa tidsramar.

Åtgärderna och sättet för hantering av personuppgifter behöver dokumenteras noggrant för att visa på efterlevnad av GDPR, vilket kan innebära en omfattande skriftlig policy för dataskydd och rutiner för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av dess effektivitet.

Det finns mer som arbetsgivaren ska ta hänsyn till

Kollektivavtals påverkan på stämpelklockor

Kollektivavtal kan innehålla specifika regler kring arbetstidsmätning och användning av stämpelklockor. Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare som ofta detaljerar hur anställdas arbetstider ska registreras och hanteras.

Varje kollektivavtal är unikt och dess innehåll varierar beroende på bransch och arbetsgivare. Det kan ställa specifika krav på hur stämpelklockor får användas.

Därför är det av stor vikt att noggrant granska det relevanta kollektivavtalet innan implementering av stämpelklockor. Det kan till exempel krävas att de anställda först godkänner användningen eller att arbetsgivaren förhandlar fram villkoren med de anställdas representanter.

Beroende på avtalets villkor kan stämpelklockor användas för att följa arbetstid, beräkna övertid eller tillhandahålla data för löneberäkningar. Kollektivavtalet kan även innefatta bestämmelser om arbetstagarnas rätt till integritet och hur data får hanteras.

Slutligen måste arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal se till att deras system för tidregistrering uppfyller avtalets villkor. Om inte, kan ett brott mot kollektivavtalet leda till arbetstvister och andra rättsliga konsekvenser.

Arbetsgivaren får också fördelar med stämpelklocka

Implementeringen av stämpelklockor

Vid införandet av stämpelklockor i en verksamhet är det avgörande att säkerställa att alla aspekter kring arbetstidsregistrering är i enlighet med rådande lagstiftning och kollektivavtal.

Detta kräver inte bara en teknisk installation, utan även en genomgripande informationsgivning och utbildning av de anställda. En transparant process ger de anställda möjlighet att förstå och acceptera de nya systemen, vilket är centralt för en smidig implementering.

Utrullningen av ett system för stämpling måste också ackompanjeras av robusta riktlinjer som klargör hur informationen som samlas in ska hanteras, skyddas och användas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt att arbetsgivaren etablerar klara policys för dataskydd och informerar anställda om deras rättigheter och företagets skyldigheter. Stämpelklockans data ska betraktas som känslig personinformation och hanteras därefter för att undvika integritetsintrång samt skapa förtroende hos personalen.

Tekniska lösningar för tidsregistrering

Att installera en teknisk och digital stämpelklocka som Nuba kan leda till tidsvinster, ökad effektivitet och sparade pengar.

Nubas tjänster finns i vissa olika former. Det kan användas genom mobiltelefoner, privata eller arbetstelefoner, eller genom NFC taggar.

In- och utstämpling med Nubas app

Nuba har utvecklat ett applikation som enkelt laddas ner i mobiltelefoner. Arbetsgivaren väljer om det ska vara i privata eller i arbetstelefoner. Medarbetaren kan sedan via ett enkelt tryck checka in och ut när de kommer till arbetet, och lämnar.

På så sätt finns ingen speciell plats medarbetaren måste gå till, vilket kan vara smidigt framförallt för större företag med många ingångar och avdelningar.

In- och utstämpling med NFC-tagg

Ett annat alternativ som arbetsgivaren kan välja är att installera NFC-taggar. Dessa placerar på ett eller flera ställen och är ett smidigt sätt för de anställda att stämpla in. När de anställda kommer till NFC-taggen håller de sin mobil emot och blir automatiskt in- eller utstämplade.

Det finns flera sätt man får stämpla in på.

Introduktion av systemet till anställda

När man inför stämpelklockor i ett företag är det essentiellt att tydligt kommunicera detta, och noggrant redogöra för systemets syfte. Användningen av stämpelklockor bör framställas inte som kontrollmekanism, utan som en stödstruktur för att skapa transparens och rättvisa på arbetsplatsen.

En robust introduktionsprocess är grundläggande för att säkerställa förståelse och acceptans. Det handlar om att skapa en dialog kring användningen och dess fördelar, för en smidig övergång.

Därför bör man även förklara hur systemet fungerar; inklusive hur data samlas in och hur den kommer att användas. Det ger ett klart och transparent sammanhang som kan öka förtroendet bland personalen.

Det är viktigt att betona skyddet av persondata och hur integriteten för de anställda säkerställs. När anställda känner sig säkra på att deras information hanteras med respekt och ansvar, blir acceptansen för det nya systemet högre.

Att tillhandahålla utbildning och stöd under införandeperioden är också centralt för framgången. Genom att göra resurser tillgängliga och svara på frågor, säkerställer man att alla känner sig bekväma med systemet och dess praktiska användning.

Slutligen, bör man se till att kontinuerligt följa upp och utvärdera användningen av stämpelklockan, samt att vara mottaglig för feedback från anställda. Det skapar en kultur av ständig förbättring och visar att företaget värdesätter sin personals åsikter och erfarenheter.

Hantering av arbetstid och övertid

Att använda en stämpelklocka kan förenkla mycket för både små och stora företag. Genom stämpelklockan är det enklare när de anställda arbetar övertid, då klockan räknar på detta åt ledningen och ger en korrekt lön. Det gör det också enklare för arbetsgivaren att följa lagar och regler som uppdateras kontinuerligt i Nubas app.

Övertidshanteringen blir mer transparent genom en stämpelklocka. Arbetsgivare kan med lätthet identifiera mönster och tendenser i övertidsuttag, vilket kan signalera om behovet av rekrytering eller omfördelning av arbetsuppgifter. Det hjälper till att förebygga ohälsosamma arbetssituationer och säkerställer att både arbetsgivarens och de anställdas rättigheter upprätthålls. Systematiken som en stämpelklocka tillhandahåller, skapar en grund för en sund arbetsmiljö och en välfungerande arbetsplats.

Stämpelklockan för korrekt löneberäkning

En välkalibrerad stämpelklocka minimerar risken för felaktigheter. Den garanterar att den arbetade tiden registreras korrekt och utgör därmed en pålitlig grund för löneutbetalningar. Om arbetstiden av någon anledning registreras felaktigt, kan det leda till att anställda får för mycket eller för lite betalt. Felaktigheter i registreringen kan orsaka omfattande ekonomiska och yrkesmässiga konsekvenser för anställda.

Därför är det essentiellt för arbetsgivare att systematiskt – och med hög precision – spåra exakta arbetstider för korrekt lönekompensation. Det innebär att moderna stämpelklockor inte bara är ett administrativt verktyg, utan även en garanti för rättvisa vid löneutbetalningar.

Tillförlitligheten hos stämpelklockan blir en garant för rättvisa. Den säkerställer att arbetade timmar avspeglas exakt i lönekuvertet, vilket är av särskild betydelse i verksamheter med variabla arbetstider. En exakt tidrapportering är fundamentet för att uppfylla de krav och rättigheter som regleras i arbetsrätten samt de avtal som företaget är bundet vid.

Chefernas ansvar i arbetstidskontrollen

Det är i grunden alltid ledningens ansvar att säkerställa en korrekt tidsmätning. Som chef ansvarar du för att följa regler och riktlinjer. Du ansvarar också för implementering, upplärning och uppföljning av arbetet med stämpelklockan.

Med stämpelklocka från Nuba kan även du som chef känna dig lugn med att detta görs åt dig, utan att du behöver lägga viktig arbetstid på det.

Övervakningen av arbetstider är en central del av chefskapet och förutsätter en noggrann och konsistent tillämpning.

Uppföljning av prestationer

Att upprätthålla en effektiv uppföljning av prestationer kräver en systematisk och objektiv process som tydligt relaterar till de anställdas arbetsinsats. En viktig komponent i detta sammanhang är stämpelklockans data, vilken ger en kvantitativ grund för prestationsvärdering. I detta avseende måste ledningen säkerställa att informationen från stämpelklockan hanteras med integritet och används rättvist för att bedöma individuell och gruppvis effektivitet. Det är inte enbart en fråga om att mäta timmar, utan att också fokusera på resultat och kvalitet i det arbete som uträttas.

Kan arbetsgivaren ta del av tiderna?

Arbetsgivarens rätt att ta del av registrerade arbetstider är reglerad genom lag och kollektivavtal.

  1. Lagar och regelverk: Arbetsgivaren har laga rätt att kontrollera arbetstiderna och se till att arbetstidslagen följs.
  2. Integritets- och dataskydd: Personuppgiftslagen (PUL) och GDPR reglerar hur personliga data får hanteras, vilket inkluderar tidrapporter.
  3. Kollektivavtal: Om ett kollektivavtal finns måste arbetsgivaren följa de overenskommelser som specificerar hur och när tiderna får tas del av.
  4. Transparens och kommunikation: Det är viktigt att arbetsgivaren kommunicerar med de anställda om hur tidinformationen hanteras och används.All insamling och användning av data måste ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Det är avgörande att arbetsgivare använder informationen på ett ansvarsfullt sätt som respekterar de anställdas integritet.

Positiva effekter för anställda

Genom implementering av Nubas stämpelklocka kan även arbetet för medarbetare förenklas. Det är ett snabbt och effektivt system som gör att medarbetarna inte behöver lägga onödig tid på att registrera sin arbetstid.

Utöver det kan de anställda luta sig tillbaka på det faktum att de får betalt för de timmar de arbetat. Om de arbetar övertid registreras denna direkt och de kommer även att stämma överens med deras lön, i form av ob-tillägg.

Användningen av stämpelklockor minskar risken för manuella fel från både arbetsgivaren och de anställdas sida.

Mer arbetsgivare ska använda stämpelklocka

Det finns många fördelar med Nuba

Implementeringen av en stämpelklocka kan ge en fördjupad insyn i arbetsflödena, vilket ger möjligheter till optimering och effektivisering. Genom transparent rapportering av arbetstid uppnås inte bara juridisk korrekthet, utan även ett verktyg för medarbetarsamtal och motivation. Det erjuder arbetsgivaren data som möjliggör analyser för att balansera arbetsbelastningen.

För de anställda kan en välfungerande stämpelklocka innebära en förbättrad balans mellan arbete och fritid. Korrekt uppmätt och dokumenterad arbetstid garanterar att övertid erkänns och kompenseras på rätt sätt. Vidare bidrar det till en utjämning av arbetsbelastningen, då systemet påvisar eventuella obalanser i arbetsfördelningen. Det skapar också en starkare känsla av tillit och öppenhet inom organisationen.

Varför ska mitt företag införa Nuba?

Nuba tillhandahåller ett system som tydliggör arbetets rytm. Genom detaljerad datainsamling om arbetade timmar främjar systemet en balanserad arbetsfördelning och ökar effektiviteten. Detta eftersom chefer får tillgång till verktyg som underlättar för planering och uppföljning. Transparensen som systemet erbjuder är dessutom avgörande för att bygga en företagskultur baserad på tillit och rättvisa gentemot alla anställda.

Stämpelklockans precision avlastar administrativ börda. Med Nuba kan företaget enkelt identifiera och hantera överanvändningen av resurser, inklusive arbetskraft, vilket leder till signifikanta kostnadseffektiviseringar och stärker företagets konkurrenskraft på marknaden.

Med Nuba sätter ditt företag kursen mot digital omvandling. Det digitala stämpelklocksystemet anpassar sig efter modern teknologi och bidrar till att företaget håller jämna steg med digitaliseringens utveckling. Detta är nödvändigt i en alltmer uppkopplad och automatiserad affärsmiljö där företag som inte anammar ny teknologi hamnar efter.

Nuba jämfört med andra företag

Andra företags stämpelklocksystem kanske erbjuder grundläggande funktioner, men Nuba tar detta till nästa nivå genom avancerade analyser och anpassningsbara rapporter. Förmågan att integrera med andra system och hantera komplex data gör att Nuba utmärker sig.

Dessutom möjliggör systemet en ökad flexibilitet och skräddarsydda lösningar som är unika för varje användares behov.

Nubas användarvänliga gränssnitt lockar. Där andra stämpelklocksystem kan kännas stela och komplicerade, framstår Nuba som en mer intuitiv och anpassningsbar partner. Dess enkelhet i användning understödjer en effektiv implementering och fortgående hantering.

Många företag begränsas av sina system, men med Nuba frigörs potentialen hos dataanalys. Genom att kontinuerligt uppdatera sina algoritmer och funktioner säkerställer Nuba att företag behåller sin konkurrenskraft.

Med insikter som sträcker sig bortom rena tidsmätningar, bistår Nuba organisationer i deras strategiska beslutsfattande och långsiktiga utveckling.

Lär dig mer om Nuba som företag

Nuba representerar en ny era inom arbetsstämpelningslösningar, där teknologi och användarcentrering möts. Med en robust plattform som ständigt utvecklas, erbjuder Nuba ett omfattande spektrum av funktioner för att effektivisera tidsregistrering och arbetsflöden. Detta gör företaget till en pålitlig partner för verksamheter som strävar efter att maximera sin arbetskrafts produktivitet och transparens i tidsanvändning. Som en aktör med blicken fast på framtiden är Nuba dedikerade till att erbjuda lösningar som inte bara hanterar nutida krav utan också anteciperar morgondagens behov.

Bakgrund

Företaget Karpet AB bildades 2009 som ett konsultbolag. Vi insåg tidigt att det fanns en marknad för en mer utvecklad version av stämpelklocka. De alternativ som fanns på branchen då var antingen de äldre klassiska som var fastskruvade i väggen, eller de mobila som baserades på SMS-tjänst. Den senare gjorde att det inte fanns någon säkerhet i vart personalen befann sig när de stämplade in och detta var något vi insåg borde förändras och förfinas.

Det var vår moderna stämpelklocka började bildas. 2012 tog vi fram och lanserade Nuba, som då var via en SMS-tjänst med platspositionering. Detta tillåts inte längre på grund av GDPR, så det som används idag är vår app, samt SMS-tjänst, om man önskar ha den utan positionering.

Redan år 2013 arbetade vi in personalliggare i vår tjänst, vilket var en stor förenkling för företagen.

För byggbranchen, som har annorlunda krav på personalliggare, har vi utvecklat en tjänst specifierad för deras krav.

Vi har fortsatt att utveckla våra tjänster under åren som gått och vi kommer ständigt på nya lösningar för att förenkla för både arbetsgivaren och de anställda.

Vad säger kunderna?

Nuba har en stor kundbas med flera arbetsgivare inkopplade. För att vi ska kunna utvecklas som företag finns vi alltid där för dig som önskar se nya uppdateringar eller som har problem med dina appar.

Se nedan vad några av våra kunder säger om oss:

”Jag rekommenderar varmt NUBA. Det bästa jag kunnat göra för mitt företag. Nu har jag koll på arbetstider och får rättvis betalt för mitt arbete.”

”Otroligt nöjd med Nuba, enkla att arbeta med samt otroligt bra bemötande när man har önskemål om nya funktioner och dylikt! Använder på 4 olika företag! 🙂”

”Vi sökte efter en lösning för registrering av tider till våra anställda samt funktionen med personalliggare. Vårt enda krav var att vi inte ville köpa hårdvara. Vi hittade Nuba efter lite efterforskningar och är verkligen nöjda med tjänsten. NFC taggar för inloggning via mobiltelefon, personalliggare samt att systemet upplevs som logiskt.”

 

Visar hur det ser ut när en medarbetare är incheckad via automatisk tidrapportering via appen.

Ladda ner appen